maandag 12 december 2016

Zuid - Afrika - SlotakkoordW r a t t e n z w ij n


S t r u i s v o g e l s


I  m  p  a  l  a


G  i  r  a  f  f  e


Roodsnavel Ossenpikker


L  e  e  u  w


Smidsplevier ( juveniel)


H a r t e b e e s t e n


Afrikaanse Nimmerzat


G  i  r  a  f  f  e  n


Roodsnavel Tokken


K  o  e  d  o  e


P u r p e r k u i f  T o e r a k o


H  y  e  n  a


W  a  t  e  r  g  r  i  e  l


Afrikaanse Olifant


K  o  e  d  o  e  s


B  o  s  b  o  k  j  e  s


Z a d e l r u g j a k h a l s


I  m  p  a  l  a


S  t  r  u  i  s  v  o  g  e  l


W r a t t e n z w ij n e nvrijdag 9 december 2016

Zuid - Afrika - Deel 2


L  e  e  u  w


B o n t e   IJ s v o g e l


W  a  t  e  r  b  o  k


Roodsnavel Ossenpikker


K  o  e  d  o  e


Zwaluwstaart BijeneterS t e e n b o k j e


Dottergele Wever


H a r t e b e e s t


Goudstaart Specht


N  e  u  s  h  o  o  r  n


N  e  u  s  h  o  o  r  n


Bruinkop Papegaai


K  o  e  d  o  e


K  u  i  f  f  r  a  n  k  o  l  ij  n


B  o  s  b  o  k


H e i l i g e   I b i s


W a t e r b o k


Z w a r t e   I b i s s e n


L  e  e  u  wZuid Afrikaanse Kuiftrap 


H  y  e  n  a


H e l m p a r e l h o e n


Afrikaanse Slangenhalsvogel


Kleine Zilverreiger


Europese VisarendAfrikaanse Zeearend


Wahlbergs Arend


Afrikaanse Jacana


Mangrove reiger


G r o t e  Z i l v e r r e i g e r


Afrikaanse Nimmerzat


H a d a d a   I b i s


Zuidelijke Hoornraaf